Regulamin

Witamy w Pierwotnym Zmyśle!

Niniejszy regulamin określa zasady i regulamin korzystania z witryny internetowej Cypriana Szewczaka znajdującej się pod adresem https://www.pierwotnyzmysl.com/.

Uzyskując dostęp do tej witryny, zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie korzystaj dalej z Pierwotnego Zmysłu, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki określone na tej stronie.

Ciasteczka:

Witryna korzysta z plików cookie, aby pomóc spersonalizować korzystanie z Internetu. Uzyskując dostęp do Pierwotnego Zmysłu, zgodziłeś się na użycie wymaganych plików cookie.

Plik cookie to plik tekstowy umieszczany na dysku twardym przez serwer strony internetowej. Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów ani dostarczania wirusów do komputera. Pliki cookie są jednoznacznie przypisane do użytkownika i mogą być odczytywane wyłącznie przez serwer sieciowy w domenie, która wysłała do niego plik cookie.

Możemy używać plików cookie do zbierania, przechowywania i śledzenia informacji w celach statystycznych lub marketingowych w celu obsługi naszej strony internetowej. Masz możliwość zaakceptowania lub odrzucenia opcjonalnych plików cookie. Istnieje kilka wymaganych plików cookie, które są niezbędne do działania naszej witryny. Te pliki cookie nie wymagają Twojej zgody, ponieważ zawsze działają. Należy pamiętać, że akceptując wymagane pliki cookie, akceptujesz również pliki cookie osób trzecich, które mogą być wykorzystywane za pośrednictwem usług świadczonych przez osoby trzecie, jeśli korzystasz z takich usług na naszej stronie internetowej, na przykład okno wyświetlania wideo dostarczane przez osoby trzecie i zintegrowane w naszą stronę internetową.

Licencja:

O ile nie zaznaczono inaczej, Cyprian Szewczak i/lub jego licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na Pierwotnym Zmyśle. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać do nich dostęp z Pierwotnego Zmysłu do własnego użytku osobistego, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie wolno Ci:

Skopiować lub ponownie opublikować materiałów z Pierwotnego Zmysłu

Sprzedawać, wypożyczać lub sublicencjonować materiałów z Pierwotnego Zmysłu

Reprodukcji, powielania lub kopiowania materiałów z Pierwotnego Zmysłu

Redystrybucji treści z Pierwotnego Zmysłu

Niniejsza Umowa rozpoczyna się w dniu jej zawarcia.

Części tej witryny oferują użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii oraz informacji w określonych obszarach witryny. Cyprian Szewczak nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda komentarzy przed ich pojawieniem się w serwisie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii Cypriana Szewczaka, współpracowników i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która je publikuje. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Cyprian Szewczak nie ponosi odpowiedzialności za komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania i/lub zamieszczania i/lub pojawiania się komentarzy na tej stronie internetowej.

Cyprian Szewczak zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich Komentarzy i usuwania komentarzy, które mogą zostać uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub naruszające niniejszy Regulamin.

Gwarantujesz i oświadczasz, że:

Masz prawo publikować komentarze na naszej stronie internetowej i posiadasz wszystkie niezbędne do tego licencje i zgody;

Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich;

Komentarze nie zawierają żadnych zniesławiających, oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które stanowią naruszenie prywatności.

Komentarze nie będą wykorzystywane do pozyskiwania lub promowania działalności biznesowej lub zwyczajowej lub prezentowania działań handlowych lub działań niezgodnych z prawem.

Niniejszym udzielasz Cyprianowi Szewczakowi niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych osób do używania, powielania i edytowania dowolnych Twoich komentarzy we wszystkich formach, formatach lub mediach.

Następujące organizacje mogą umieszczać łącza do naszej Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody: -

Dystrybutorzy katalogów online mogą umieszczać łącza do naszej witryny w taki sam sposób, w jaki umieszczają hiperłącza do witryn innych firm wymienionych na liście;

Akredytowane firmy działające w całym systemie, z wyjątkiem pozyskiwania organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i charytatywnych grup zbierających fundusze, które nie mogą zawierać hiperłączy do naszej witryny internetowej.

Organizacje te mogą umieszczać łącza do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji w witrynie, o ile łącze: (a) w żaden sposób nie wprowadza w błąd; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej oraz jej produktów i/lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu witryny strony łączącej.